*
Material Information for Investors
公告本公司董事辭任
2013/3/25
  主旨   
公告本公司董事辭任 
  符合條款   
第 6 款 事實發生日 102/03/25  
 
說明 
1.發生變動日期:102/03/25 
 
2.舊任者姓名及簡歷:吳力彤小姐 
 
3.新任者姓名及簡歷:無 
 
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 
 
5.異動原因:董事因個人因素辭任
 
6.新任董事選任時持股數:不適用 
 
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/27~104/06/26 
 
8.新任生效日期:不適用 
 
9.同任期董事變動比率:1/7
 
10.其他應敘明事項:無